Facebook
Twitter

Beleidsplan & -visie

Bij de opstart van de snookerclub zijn door de oprichters weloverwogen keuzes gemaakt en zolang deze club blijft bestaan zullen deze blijven gelden.  Mocht een zeer grote meerderheid geheel andere wegen willen bewandelen dan wordt gevraagd om een nieuwe club op te willen starten met een andere beleidsvisie.

 
Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van Snooker X zijn : het organiseren van en het deelnemen aan competities en tornooien, het organiseren van ook andere activiteiten, het opvangen en begeleiden van leden, een opleidings- en informatiestroom opzetten naar de leden toe.  Specifiek zal ook worden getracht om (beloftevolle) jongeren mee op te vangen en mee voor te bereiden voor mogelijk topsport.
 
De club streeft samen met de uitbating van de zaak naar een vaste en een stabiele organisatie waarbij een zo optimaal mogelijke sportinfrastructuur wordt nagestreefd.
 
Prioriteiten zullen uiteraard moeten worden gesteld aangezien dit alles afhankelijk is van de beschikbare mankracht en middelen.
 
Gelijkheidsprincipe
Tussen de leden wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van politieke, filosofische en/of geloofsovertuiging.  Leden zullen nooit een aparte behandeling krijgen op basis van de snookercapaciteiten.
 
Het clubbestuur zal steeds trachten om het groeps- en samenhorigheidsgevoel tussen de leden en de omgeving in de mate van het mogelijke te bevorderen.
 
Variatie aan activiteiten
Bij de presentatie van andere activiteiten, naast snooker, zullen ook zoveel mogelijk niet leden worden betrokken en er wordt zeker geen onderscheid gemaakt tussen personen met ervaring of niet.
 
Sociaal aspect
Naast de sportieve insteek wordt de club ook gekenmerkt met een kenmerk waar het sociale aspect de rode draad is.  Zowel binnen als buiten de club komen we wekelijks met mensen in contact en daarom is het zeer belangrijk om in een gemeenschap te kunnen functioneren.  Het voldoende vertrouwelijk omgaan met elkaar, het samen werken en het samen iets bereiken zijn de kenmerken van goed team.  Hierbij is ieder lid voor zichzelf en de omgeving verantwoordelijk en 1 kink in de kabel en/of 1 rotte appel zal steeds een negatieve invloed hebben op een hele groep.
 
Amusement & Plezier
Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan de snookersport.  Het is van het grootste belang dat de leden zich een beetje thuis voelen en met plezier afzakken naar de club voor trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.  Dit alles vindt zijn oorsprong in een correcte en eerlijke behandeling van de leden en hun omgeving, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.
 
Open cultuur
Een open cultuur met begrippen zoals transparantie, betrouwbaarheid, eerlijkheid, respect en fair play wordt door de club hoog in het vaandel gedragen.
 
Transparantie
De club zal op alle vlakken, maar speciaal op administratief, sportief en financieel gebied, zo transparant mogelijk werken waarbij communicatie zeer belangrijk is.  Iedereen kan inzage krijgen van om het even wat dat tot de werking van de club behoort.  Ingeval van mogelijke twijfel zal een lid steeds zelf actie nemen om juiste informatie te kunnen bekomen i.p.v. persoonlijke interpretaties en onwaarheden zomaar de wereld in te sturen.
 
Communicatie
De bestuursleden communiceren zoveel mogelijk in een open, vertrouwensvolle en opbouwende sfeer en uiteraard mag hetzelfde worden verwacht van alle leden van de vereniging.  Het item communicatie is uiteraard vaak met andere beleidpunten vermengd.
 
Betrouwbaarheid & Eerlijkheid
Dit zijn zeer belangrijke karaktertrekken met een zeer brede betekenis.  Betrouwbaarheid en eerlijkheid kunnen soms gemakkelijk worden beïnvloed door anderen en/of door een omgeving maar uiteindelijk is het de persoon zelf die een keuze maakt.  In een maatschappij tracht men vaak een schuld bij anderen te leggen maar de club zal steeds trachten om leden te laten inzien dat ook zij fout kunnen denken, handelen of zijn.
 
Respect & Fair Play
Respect is niet alleen de basis voor een leefbare maatschappij maar het is ook de basis voor een goed en vooral ‘sportief’ werkende club! Het is niet iets dat je met geweld afdwingt. Respect dat toon je en verdien je, dat krijg je zomaar niet.  Respect begint dus steeds bij uzelf.
 
Elk lid is ertoe gehouden alle reglementen te respecteren en andere leden daartoe aan te zetten.  Een lid dient geen handelingen te verrichten of uitspraken te doen die in enigerlei mate schadelijk zouden kunnen zijn voor de naam of de faam van de vereniging.  Opbouwende kritiek op de werking kan steeds schriftelijk worden geadresseerd aan het clubbestuur.
 
De aansluiting bij de club kan worden ontzegd aan ieder persoon die gedurende een voorgaande activiteit wanorde heeft veroorzaakt of waarvan de aanwezigheid binnen de inrichting aanleiding kan geven tot incidenten.  Het clubbestuur is bevoegd om de toegang tot de organisatie te ontzeggen.
 
Fair play is een zeer belangrijk aspect van de snookersport dat door een veranderende maatschappij helaas soms aan waarde moet inboeten.
 
De club zal steeds haar 10 “SNOOKERGEBODEN” blijven prediken.  Snooker is een sport die zich o.m. kenmerkt door het hoffelijke gedrag van zijn deelnemers en daarom moeten spelers volgende stelregels altijd respecteren :
 
1. Geef je tegenstander zowel voor als na een wedstrijd een hand.
2. Tos nooit op het laken en plaats zeker geen glazen, eten, enz.  op het snookerlaken.
3. Geef een fout die je hebt gemaakt altijd spontaan toe, ook als de tegenstander of de scheidsrechter het niet heeft gezien.
4. Hinder je tegenstander niet en ga niet in de lijn staan van je tegenstander.
5. Klaag niet over de speelcondities en –omstandigheden en zeker niet terwijl er een wedstrijd bezig is.
6. Geef een frame of een wedstrijd gewoon al uit respect niet op wanneer je tegenstander nog aan de beurt is.  Wacht steeds tot de beurt van de tegenstander over is.  Pas zeker het nieuwe reglement toe dat zegt dat je een frame niet mag opgeven als er nog voldoende punten op tafel liggen.
7. Begin niet te redetwisten met je tegenstander en zeker niet met de scheidsrechter van dienst.  Doe indien mogelijk beroep op de hoofdscheidsrechter.
8. Respecteer alle spelers en hou het geluid op een minimum zolang de anderen nog bezig zijn.
9. Ga je nooit mengen in een andere match tenzij het je uitdrukkelijk wordt gevraagd.
10. Respecteer alle materialen en verlaat een snookertafel zoals je ze zelf graag zou willen aantreffen om te beginnen.  Kuis en/of blok de snookertafel als je ophoudt met snookeren.
 
Sportpromotie & Kwaliteit
De club zal steeds de trachten om promotie voor de snookersport te voeren vooral via organisaties en evenementen.  In alle gevallen zal binnen de werking van de club worden gestreefd naar een zo goed mogelijke kwaliteit.
 
Recreatie & Competitie
Een lid is steeds vrij om een keuze te maken inzaken het lidmaatschap maar vanaf het ogenblik van een aansluiting zal het lid actief deelnemen aan één of meerdere activiteiten.  Competitieve leden zijn diegenen die actief deelnemen aan de interclubcompetitie en/of tornooien van de Vlaamse SnookerFederatie vzw en/of de Belgium Billiards and Snooker Association vzw.  Recreatieve leden zijn alle anderen.
 
Sereniteit & Democratie
Het clubbestuur staat open voor andere meningen en visies maar beslissingen worden steeds genomen in toepassing van de beleidsvisie van de club en met de betrachting om een overgrote meerderheid tegemoet te treden.
 
Dialogen gebeuren steeds met de nodige sereniteit en om inspraak te geven aan de leden zullen jaarlijks minstens een 3-tal samenkomsten of vergaderingen worden gepland waar alle leden of een deel ervan voor worden uitgenodigd.
 
De start van een nieuw snookerseizoen wordt indien mogelijk steeds gegeven begin juli waar een vergadering wordt vervolgd met een activiteit.  Tijdens het 2de gedeelte van de maand augustus worden de afspraken voor de interclubcompetities samen met de cluborganisaties bekrachtigd en eind mei is er een vergadering waar het seizoen gedeeltelijk wordt afgesloten en waar de eerste stappen worden genomen voor de inschrijving van de ploegen voor de interclubcompetitie.  In alle gevallen krijgt de werking van de club de nodige aandacht. 
 
Financiële stabiliteit
Met een laag aantal vrijwilligers en ´werkers´ is financiële stabiliteit nog meer een absolute must voor een langdurig bestaan van de club en daarom is het nodig om met een minimum aan jaarlijks lidgeld toch een maximale kwaliteit aan snookerproduct te kunnen leveren.
 
Behoudens goedkeuring door het clubbestuur genieten de leden geen enkele bezoldiging.  Een vergoeding van onkosten kan soms worden toegekend na beslissing van het bestuur en de voorlegging van bewijsstukken.
 
Aanspreekpunt
Het clubbestuur evenals de uitbaters fungeren als aanspreekpunt voor de leden en de niet-leden.  Ook via een ideeënbus kunnen ideeën, meningen en voorstellen worden bezorgd aan de clubleiding.  Informatie kan door deze partijen worden gegeven maar vooral delicate beslissingen zullen steeds bij meerderheid van het volledige clubbestuur worden genomen.
 
Voor zaken die hoogdringend een antwoord vragen mogen de oudgedienden van het clubbestuur in samenspraak met de uitbating een voorlopige beslissing nemen.
Welkom op de website van Edjes Snooker -X-, the place to be.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Snooker -X-
Graatakker 99
2300 Turnhout (BE)
info@snooker-x.be
© 2012-2024 Snooker -X- | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions